Stanovy klubu

Čl. I - Názov združenia a právne postavenie združenia

 • Golfový klub ALPINKA Košice (ďalej len klub) je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov s právnou subjektivitou, združujúcou svojich členov k pestovaniu a rozvíjaniu golfovej hry a zastupovaniu jej športových záujmov vo vzťahu k orgánom a organizáciám v Slovenskej republike a v zahraničí.
 • Združenie je otvoreným, samostatným, nezávislým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch na území Slovenskej republiky, ale aj mimo územia Slovenskej republiky.
 • Združenie sa môže združovať do iných foriem združení za účelom riešenia, presadzovania a obhajovania spoločných záujmov a potrieb.
 • V skratke bude používaná značka G.K.A.K.
 • Sídlo klubu je na adrese: Ulica františkánska 5, Košice 040 01.

Čl. II - Ciele, činnosti a hlavné úlohy klubu

Pre účel a podľa podmienok a zásad týchto stanov plní klub najmä nasledujúce hlavné úlohy:

 • riadi sa stanovami Slovenskej golfovej asociácie a inými golfovými zvyklosťami vytvorenými vzťahmi medzi klubmi,
 • vytvára podmienky pre organizovanie športovej činnosti, hlavne vypisuje súťaže, turnaje, zúčastňuje sa so svojimi členmi reprezentácie a zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k iným subjektom,
 • vytvára technické, organizačné a materiálne podmienky na zaistenie golfovej hry na svojich športoviskách,
 • hospodári s vlastným majetkom,
 • vyvíja vlastnú činnosť spočívajúcu najmä vo výchovnej činnosti pre golf, propagácii golfových výrobkov, organizovaní a zabezpečovaní cestovného ruchu spojeného s golfom,
 • vykonáva disciplinárne právomoci,
 • spolupracuje s ostatnými golfovými klubmi a Slovenskou golfovou asociáciou, ktorej stanovy plne rešpektuje,
 • vo svojom pôsobisku vyhľadáva vzájomne prospešnú spoluprácu s miestnym úradom a ostatnými podnikmi a organizáciami, ale aj jednotlivcami. Je nepolitickou organizáciou a zdržuje sa akýchkoľvek politických praktík a ambícií. Napriek tomu má právo podieľať sa aktívne na verejnom živote v mieste pôsobenia,
 • pôsobenie politických strán, alebo presadzovanie politických programov, či koncepcií v rámci klubu je neprípustné.

Čl. III - Členstvo, práva a povinnosti členov klubu

 • Riadnym členom klubu sa môže stať každá osoba nad 18 rokov, ktorá spĺňa podmienky prijatia a vysloví súhlas so stanovami klubu. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členmi len s písomným súhlasom zákonných zástupcov.
 • Kolektívnym členom klubu môžu byť aj organizácie, inštitúcie, či podniky, ktoré chcú prispievať k rozvoju klubu a prípadne k hospodárskej činnosti klubu. S kolektívnym členom uzavrie klub zvláštnu zmluvu, v ktorej sa vyhradia práva a povinnosti kolektívneho člena klubu.
 • Členstvo riadneho i kolektívneho člena klubu je možné založiť len podaním písomnej prihlášky. Členstvo vzniká schválením prihlášky v správnej rade klubu, ktorá v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou (ďalej SKGA) zaistí vystavenie klubového preukazu, ktorý zároveň pri získaní výkonnosti oprávňuje k hraniu na iných golfových ihriskách.
 • Základné práva a povinnosti členov klubu sú:
  • zúčastňovať sa športového, telovýchovného, kultúrneho a spoločenského života klubu a golfovej asociácie,
  • uplatňovať svoje vlastné návrhy v rámci orgánov klubu, predkladať otázky funkcionárom, požadovať informácie a správy o činnosti hospodárenia orgánov klubu,
  • voliť a byť volený od 18-tich rokov do orgánov klubu,
  • plniť úlohy vyplývajúce zo stanov, vnútorných alebo prijatých smerníc a uznesení orgánov SKGA,
  • iniciatívne sa podieľať na rozvoji a činnosti klubu a riadne a svedomite vykonávať funkcie, do ktorých bol člen zvolený, vrátane voľby do orgánov SKGA,
  • chrániť majetok klubu a všemožne sa usilovať o dobré meno klubu,
  • riadne a včas plniť klubové príspevky a hracie poplatky, prípadne iné poplatky súvisiace s členstvom v klube, pokiaľ tak rozhodol príslušný orgán podľa stanov klubu či SKGA.
 • Členstvo zaniká:
  • zrušením - vystúpením člena z klubu bez náhrady vstupného poplatku,
  • vyškrtnutím pre neplnenie základných povinností - bez náhrady,
  • vylúčením pre obzvlášť závažné neplnenie povinností zo strany člena - bez náhrady,
  • zánikom klubu s náhradou rozdelenia zostatkového majetku.
 • Prerušenie členstva: V prípade, ak člen klubu nemá uhradené splatné klubové príspevky, je Prezídium klubu oprávnené rozhodnúť o prerušení jeho členstva. Osobe, ktorej členstvo bolo prerušené, klub v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou zruší klubový preukaz, ktorý ju pri získaní výkonnosti oprávňuje k hraniu na iných golfových ihriskách. Takáto osoba nemá po dobu prerušeného členstva povinnosť platiť klubové príspevky. Osoba, ktorej členstvo bolo prerušené sa môže rozhodnúť pokračovať v členstve vždy k 1. januáru kalendárneho roka na základe jednostranného písomného oznámenia. Účinky jednostranného písomného oznámenia o pokračovaní v členstve nastanú jeho doručením klubu, nie však skôr, ako budú uhradené všetky splatné záväzky, ktoré osoba voči klubu má.

Čl. IV - Členské a klubové príspevky, poplatky

 • Členské a klubové príspevky sú základným prejavom príslušnosti člena ku klubu ako k celku, pre ktorý predstavujú súčasť finančných príjmov.
 • Členské a klubové príspevky sú záväzné pre všetkých členov klubu. Členské príspevky sú splatné pri vzniku členstva. Klubové príspevky sú pod sankciou vylúčenia splatné do 31.3. príslušného roku.
 • Prezídium klubu má právo udeliť titul „ ČESTNÝ ČLEN KLUBU „. Finančné povinnosti čestného člena preberá klub a práva čestného člena sú rovnaké ako ostatných členov klubu. Vybrané poplatky sú súčasťou rozpočtu klubu.

Čl. V - Disciplinárne opatrenia

 • Za porušenie stanov vnútorných smerníc a súťažných poriadkov, za hrubé a opakované výtržnosti, za vážne nedostatky vo výkone práv a povinností alebo vo výkone funkcie, za previnenia súvisiace s účasťou na akciách organizovaných SKGA alebo na akciách klubu, môžu byť jednotlivcom aj organizáciam uložené disciplinárne postihy.
 • V disciplinárnom konaní sú možné tieto postihy:
  • napomenutie,
  • peňažná pokuta,
  • zákaz športovej činnosti, alebo zákaz používania domáceho ihriska,
  • zákaz výkonu funkcie,
  • odvolanie zo súťaže,
  • podmienečné vylúčenie z klubu,
  • vylúčenie z klubu.
 • Každý člen má právo zúčastniť sa rokovania orgánu, ktorý prejednáva jeho disciplinárne previnenia a taký orgán mu musí umožniť účasť na prejednávaní.
 • Disciplinárnym orgánom I. stupňa je disciplinárna komisia, ktorej členov volí a odvoláva správna rada.
 • Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je možné podať správnej rade klubu odvolanie. Proti rozhodnutiu správnej rady klubu je možné odvolať sa k prezídiu. Do vybavenia celej záležitosti je však člen zbavený všetkých práv člena klubu, vyplývajúcich zo stanov klubu.
 • Spôsob prejednávania veci v disciplinárnom konaní, podmienky ukladania trestu a ich vymedzenie stanoví disciplinárny poriadok, ktorý vydáva správna rada.

Čl. VI - Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

 • Valné zhromaždenie klubu,
 • Správna rada klubu,
 • Prezídium klubu,
 • Odborné komisie klubu (kapitán klubu, handicapová, disciplinárna).

Čl. VII - Valné zhromaždenie klubu

 • Valné zhromaždenie klubu, ďalej len VZ, je najvyšším orgánom klubu a tvoria ho všetci členovia klubu.
 • VZ zvoláva predseda správnej rady na základe svojho rozhodnutia. Je povinný tak vykonávať raz za rok alebo v prípade, ak o to požiada prezídium klubu.
 • Pozvanie na zasadnutie VZ musí byť odoslané všetkým členom klubu najmenej 30 dní pred dňom konania zasadnutia. Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia musí obsahovať najmä: názov a sídlo združenia, miesto, dátum a čas konania, program, označenie či sa zvoláva riadne VZ alebo mimoriadne VZ.
 • Členovia klubu sa pred konaním valného zhromaždenia zapisujú do prezenčnej listiny spracovanej predsedom správnej rady klubu. Správnosť listiny potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ valného zhromaždenia. Pokiaľ je členom združenia fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, jej práva na valnom zhromaždení uplatňuje jej zákonný zástupca.
 • VZ je uznášania schopné, ak je prítomná a zastúpená aspoň jedna tretina všetkých členov klubu oprávnených hlasovať. Hlasovať môžu všetci držitelia osobných kariet klubu, ktorý v deň hlasovenia dosiahli 18 rok veku. Zasadnutie VZ vedie predseda VZ . Predsedu VZ vykonáva predseda správnej rady klubu.
 • V prípade ak VZ nie je uznášania schopné 30 minút po stanovenom čase v pozvánke, je správna rada oprávnená zvolať náhradné VZ. Náhradné VZ je uznášania schopné, ak je prítomná alebo plnomocne zastúpená desatina všetkých členov klubu oprávnených hlasovať.
 • Pre zvolanie náhradného VZ neplatí ustanovenie ods. 3 tohto článku.
 • VZ rozhoduje na svojom zasadnutí formou verejného hlasovania, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen klubu má pri hlasovaní jeden hlas.
 • VZ klubu:
  • prejednáva správu o činnosti klubu predkladanú predsedom správnej rady klubu,
  • požaduje vysvetlenia od funkcionárov klubu,
  • schvaľuje rozpočet klubu na nasledujúci kalendárny rok,
  • schvaľuje a prejedná výročnú správu a stav rozpočtu klubu,
  • volí členov prezídia klubu.
 • Predsedom valného zhromaždenia je predseda správnej rady klubu, v prípade jeho neprítomnosti člen prezídia klubu. Valné zhromaždenie si na svojom zasadnutí zvolí zapisovateľa a overovateľa zápisnice. O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä tieto údaje: názov a sídlo združenia, dátum, miesto a čas konania valného zhromaždenia, meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice, opis rokovania valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania.
 • Zápisnicu z konania valného zhromaždenia podpisujú predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovateľ zápisnice, ktorí potvrdia správnosť zápisnice. K zápisnici sa pripoja správy, vyhodnotenia, návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
 • Predseda správnej rady klubu je povinný zabezpečiť vyhotovenie zápisnice do 30 dní od konania valného zhromaždenia a písomnosti týkajúce sa konania valného zhromaždenia uložiť v sídle klubu.

Čl. VIII - Správna rada klubu

 • Správna rada klubu je dozorným orgánom klubu a jej funkčné obdobie je 5 rokov.
 • Funkciu predsedu správnej rady klubu a členov správnej rady klubu môže zastávať len fyzická osoba, ktorá v deň voľby za člena správnej rady klubu dosiahla vek 18 rokov a je bezúhonná.
 • Predseda správnej rady klubu a členovia správnej rady sú povinní vykonávať svoje právomoci s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť klubu škodu.
 • Predseda správnej rady klubu a členovia správnej rady klubu môžu zo svojej funkcie kedykoľvek odstúpiť. Svoje rozhodnutie musia písomne oznámiť na adresu sídla klubu, pričom výkon ich funkcie končí dňom doručenia oznámenia na adresu sídla klubu.
 • Predseda správnej rady klubu:
  • zvoláva VZ klubu, vedie VZ klubu a vykonáva jeho rozhodnutia,
  • predkladá VZ klubu na prerokovanie výročnú správu, plnenie rozpočtu za predchádzajúce obdobie, ďalej predkladá VZ klubu na schválenie návrh rozpočtu na nasledujúce obdobie a plán dlhodobej koncepcie rozvoja klubu.
 • Správna rada klubu:
  • organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj klubu a všestranné podmienky pre zabezpečenie stanovenej koncepcie, programov a cieľov klubu,
  • schvaľuje prihlášky členov klubu a rozhoduje o vzniku členstva podľa týchto stanov,
  • volí a odvoláva členov odborných komisií klubu, a to kapitána klubu a handicapovú komisiu.
 • Pozostáva z minimálne troch členov, ktorých volí a odvoláva prezídium klubu. Počet členov správnej rady môže byť rozširovaný voľbou nových členov, a to prezídiom klubu. Na čele správnej rady stojí predseda správnej rady, ktorého volí a odvoláva prezídium klubu.
 • Správna rada koordinuje a zaisťuje prácu klubu v období medzi jednotlivými VZ a pri svojej práci sa riadi stanovami klubu, rozhodnutiami VZ a prezídiom klubu. Správnu radu zvoláva a vedie predseda správnej rady klubu a zasadá minimálne raz za mesiac.
 • Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas. Pri nerozhodnom hlasovaní rozhoduje hlas predsedu správnej rady.
 • Správna rada zaisťuje riadne vedenie evidencie členov a športových výkonov. Koordinuje a riadi prácu odborných komisií. Vydáva publikácie, tlač a ročenky súvisiace s plnením úloh klubu. Zaisťuje vzájomnú spoluprácu s ostatnými golfovými klubmi a inými športovými aj nešportovými organizáciami a klubmi. Zaisťuje optimálne využitie športovísk v majetku klubu.
 • Pripravuje správy, informácie a návrhy plánu činnosti, hospodárskej činnosti a rozpočtu pre VZ klubu. Zaisťuje operatívne plnenie schváleného plánu činnosti a rozpočtu. Prijíma rozhodnutia k úlohám zo zasadnutia VZ klubu.
 • Zaisťuje archiváciu všetkých dôležitých materiálov a dokumentov klubu.

Čl. IX - Prezídium klubu

 • Prezídium klubu je výkonným a reprezentatívnym orgánom klubu a pozostáva z troch členov. Prezídium klubu tvorí prezident klubu, viceprezident klubu a člen prezídia.
 • Na čele prezídia stojí prezident klubu, ktorého zo svojho stredu volí a odvoláva prezídium klubu. Prezident klubu zvoláva a vedie prezídium klubu, ktoré sa schádza minimálne jedenkrát ročne.
 • V prípade neprítomosti prezidenta klubu vykonáva právomoci prezidenta klubu viceprezident klubu, ktorého volí a odvoláva zo svojho stredu prezídium.
 • Prezídium klubu je uznášaniaschopné, ak je prítomná väčšina všetkých členov prezídia klubu.
 • Prezídium klubu rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov, pričom každý člen prezídia klubu má jeden hlas.
 • Prezídium klubu:
  • rozhoduje o zmene názvu a symbolike klubu,
  • určuje hlavné smery a koncepciu rozvoja činnosti klubu,
  • schvaľuje, dopĺňa a mení stanovy klubu,
  • zabezpečuje výklad stanov klubu,
  • odvoláva člena prezídia klubu,
  • volí a odvolá prezidenta a viceprezidenta klubu zo svojho stredu,
  • schvaľuje zmenu výšky členských poplatkov, administratívných poplatkov a iných poplatkov súvisiacích s činnosťou a rozvojom klubu,
  • hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom klubu,
  • schvaľuje organizačnú štruktúru klubu a uzatvára pracovno-právne vzťahy,
  • rozhoduje o vylúčení člena klubu pri jeho odvolaní,
  • volí a odvoláva predsedu správnej rady klubu a členov správnej rady klubu,
  • volí a odvoláva likvidátora klubu,
  • schvaľuje nákup, predaj a prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku klubu,
  • schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku klubu,
  • rozhoduje o zániku klubu a stanovuje zásady a spôsob vysporiadania majetku klubu,
  • odvoláva členov iných orgánov klubu, ktorí stratili dôveru svojich členov, alebo sa dopustili činov, ktoré sú nezlúčiteľné s ich funkciou, a to najmä závažným porušením stanov, nedbalým výkonom funkcie im zverenej, či jednaním proti záujmom klubu, machináciami alebo iným úmyselným jednaním poškodzujúcim majetkové záujmy alebo dobré meno klubu a sami neuznali za vhodné odstúpiť zo svojej funkcie.
 • Prezident a členovia prezídia klubu môžu zo svojej funkcie kedykoľvek odstúpiť. Svoje rozhodnutie musia písomne oznámiť na adresu sídla klubu. Pričom výkon ich funkcie končí dňom doručenia oznámenia o odstúpení na adresu sídla klubu.

Čl. X - Odborné komisie klubu

 • Kapitán klubu - otvára a uzatvára sezónu v danom roku:
  • je volený na obdobie 1 roka správnou radou klubu,
  • koordinuje činnosť handicapovej a športovej komisie,
  • vždy sa účastní práce disciplinárnej komisie,
  • vyhlasuje najlepšieho hráča v mužskej, ženskej a juniorskej kategórii za daný rok a odovzdáva im ceny,
  • určuje kritériá na nomináciu hráčov na zápasy s inými klubmi, ako aj turnaje družstiev,
  • nominuje hráčov na turnaje jednotlivcov,
  • na základe správ handicapovej a športovej komisie spracúva vyhodnotenie športových výsledkov daného roka,
  • je predsedom organizačných výborov na turnajoch a spoločenských akciách klubu,
  • jeho meno je vrátane všetkých jeho titulov vyryté do pamätnej tabuľky a vystavené v priestoroch klubu po celú dobu existencie klubu,
  • v roku, kedy bol zvolený za kapitána, neplatí fee.
 • Handicapová komisia - tvoria ju 3 členovia:
  • funkčné obdobie členov komisie je 5 rokov,
  • dozerá na udeľovanie zelených kariet,
  • dozerá a vedie databázu handicapov členov klubu,
  • stanovuje handicapové turnaje klubu,
  • zúčastňuje sa na práci handicapovej komisie SKGA,
  • vypracúva správu pre kapitána klubu,
 • Disciplinárna komisia tvoria ju 3 členovia a funkčné obdobie členov komisie je 5 rokov. Rieši prípady porušení stanov, vnútorných smerníc a súťažných poriadkov, hrubé opakované výtržnosti, vážne nedostatky vo výkone práv a povinností alebo vo výkone funkcie, previnenia súvisiace s účasťou na akciách organizovaných SKGA alebo na akciách klubu a za to môžu byť jednotlivcom, ale aj organizáciam v disciplinárnom konaní uložené tieto postihy:
  • napomenutie,
  • peňažná pokuta,
  • zákaz športovej činnosti, alebo zákaz používania domáceho ihriska,
  • zákaz výkonu funkcie,
  • odvolanie zo súťaže,
  • podmienečné vylúčenie z klubu,
  • vylúčenie z klubu.
 • Každý člen má právo zúčastniť sa rokovania orgánu, ktorý prejednáva jeho disciplinárne previnenia a taký orgán mu musí umožniť účasť na prejednávaní.
 • Disciplinárnym orgánom I. stupňa je disciplinárna komisia, ktorej členov volí a odvoláva správna rada klubu.
 • Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je možné podať odvolanie správnej rade klubu. Proti rozhodnutiu správnej rady klubu je možné odvolať sa k prezídiu. Do vybavenia celej záležitosti je však člen zbavený všetkých práv člena klubu, vyplývajúcich zo stanov.
 • Spôsob prejednávania veci v disciplinárnom konaní, podmienky ukladania trestu a ich vymedzenie stanoví disciplinárny poriadok, ktorý vydáva správna rada.

Čl. XI - Právne postavenie, majetok a základné hospodárenie

 • Klub je občianskym združením s právnou subjektivitou - je právnickou osobou. Klub môže svojím menom nadobúdať práva, zaväzovať sa a má samostatnú majetkovú zodpovednosť.
 • Prijímanie pracovníkov do pracovného pomeru podlieha zásadne schváleniu prezídiom klubu na návrh správnej rady klubu. Bližšie podmienky vzniku, zmien a zániku pracovných alebo podobných pomerov upravuje predpis, ktorý vydá správna rada a schváli prezídium klubu.
 • Majetok klubu tvorí hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné aktíva.
 • Klub má vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva a prevádzkuje na základe zmluvných vzťahov i iný majetok, o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vlastnými pravidlami.
 • Zdrojom príjmov klubu sú:
  • členské príspevky,
  • klubové príspevky a poplatky,
  • príjmy zo športovej a kultúrnej spoločenskej činnosti,
  • príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
  • príspevky a eventuálne dotácie zväzových orgánov,
  • príspevky iných organizácií a jednotlivcov,
  • peňažné dary a príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,
  • dedičstvo v peňažnej forme alebo príjem z predaja dedičstva získaného v inej forme,
  • príjmy z lotérií a iných podobných hier,
  • úroky z peňažných vkladov v bankách,
  • príjmy z pôžičiek a úverov,
  • príjmy z reklamnej činnosti,
  • príjmy z podnikateľskej činnosti,
  • iné príjmy.
 • K zabezpečeniu hospodárenia klubu je klub oprávnený zriadiť samostatné bežné účty, devízové účty a príslušné pokladničné miesta na golfovom ihrisku a sekretariáte klubu. Pre právne zriadenie, prevádzku a ochranu pokladničného miesta sú pre klub záväzné právne predpisy.
 • K zabezpečeniu majetku a vlastnej prevádzky je klub oprávnený uzatvárať príslušné poistné zmluvy, najmä poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, pokladničnej hotovosti a poistenie pre prípad zodpovednosti za škody.
 • Klub vykonáva správu vlastných účtov v peňažných ústavoch. Za hospodárenie klubu zodpovedá správna rada klubu.

Čl. XII - Konanie v mene klubu

 • Štatutárnym orgánom klubu je prezident klubu a viceprezident klubu.
 • Podpisovanie za klub sa uskutočňuje tak, že k názvu klubu pripojí svoj vlastnoručný podpis prezident alebo viceprezident klubu samostatne.

Čl. XIII - Zánik a likvidácia klubu

 • Klub zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
 • O zrušení klubu rozhoduje prezídium klubu podľa týchto stanov.
 • Likvidátora klubu volí a odvoláva prezídium klubu. V prípade, ak klub zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, určuje likvidátora ministerstvo.
 • Pri zániku klubu uskutoční likvidátor majetkové vysporiadanie. Po uspokojení všetkých veriteľov má člen klubu právo na podiel na majetkovom zostatku, ktorý sa určuje pomerom príspevku člena k príspevkom všetkých členov.

Čl. XIV - Prechodné a záverečné ustanovenia

 • G.K.A.K. je novým klubom a zakladá sa na základe schôdze prípravného výboru konanej dňa 23. 1. 2006 a vzniká na základe schválenia týchto stanov ako právnická osoba, a to dňom registrácie združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov.
 • Členovia klubu majúci štatút profesionálneho trénera alebo rozhodcov, môžu sa voľne združovať v asociáciách podľa druhu odbornosti, a to bez vplyvu na ich členstvo v klube.
 • Výklad stanov klubu vykonáva prezídium klubu.
 • Skutočnosti, ktoré tieto stanovy neupravujú, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia prezídiom klubu a účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.

V Košiciach dňa 25. 1. 2011
Ing. Pavol Miškov (prezident klubu)
Golfový klub ALPINKA Košice o. z.

Naši partneri