Orgány klubu

Prezídium klubu

Prezident klubu: Pavol Miškov
Viceprezident klubu: Peter Ďurica
Člen prezídia: Peter Valent

 1. Prezídium klubu je výkonným a reprezentatívnym orgánom klubu a má troch členov, jeho funkčné obdobie je 5 rokov.
 2. Na čele prezídia stojí predseda, ktorého zo svojho stredu volí prezídium. Predseda prezídia zvoláva a vedie prezídium , ktoré sa schádza minimálne jeden krát ročne.
 3. Prezídium rozhoduje väčšinou všetkých svojich členov, pričom každý má jeden hlas.
 4. Do výlučnej právomoci prezídia patrí:
  • Rozhodnutie o zmene názvu a symboliky klubu
  • Určovanie hlavných smerov a koncepcie rozvoja činnosti klubu
  • Schvaľovať, dopĺňať a meniť stanovy klubu
  • Voliť a odvolávať prezidenta klubu
  • Schvaľovať a prejednávať výročnú správu, stav rozpočtu, hospodárenie s majetkom a ďalšie
  • Rozhodovať o vylúčení člena klubu pri jeho odvolaní
  • Rozhodovať o zániku, zrušení klubu a stanoviť zásady a spôsob vysporiadania majetku klubu
  • Voliť a odvolávať členov správnej rady a prezidenta klubu, odvolať členov iných orgánov klubu, ktorí stratili dôveru svojich členov, alebo sa dopustili činov, ktoré sú nezlúčiteľné s ich funkciou, a to najmä závažným porušením stanov, nedbalým výkonom funkcie im zverenej, či jednaním proti záujmom klubu, machináciami alebo iným úmyselným jednaním poškodzujúcim majetkové záujmy alebo dobré meno klubu a sami neuznali za vhodné odstúpiť zo svojej funkcie

Správna rada klubu

Predseda správnej rady: Peter Valent
Členovia správnej rady: Marek Eliáš, Dušan Trnka, Marek Lukáč, Peter Mozoľa

Správna rada klubu je dozorný orgán klubu.

 1. Správna rada koordinuje a zaisťuje prácu klubu v období medzi jednotlivými VZ a pri svojej práci sa riadi stanovami klubu, rozhodnutiami VZ a prezídiom klubu. Správnu radu zvoláva a vedie prezident klubu a zasadá minimálne raz za mesiac.
 2. Správna rada rozhoduje väčšinou všetkých svojich členov, pričom každý člen má jeden hlas. Pri nerozhodnom hlasovaní rozhoduje hlas prezidenta.
 3. Správna rada zaisťuje riadne vedenie evidencie členov a športových výkonov. Koordinuje a riadi prácu odborných komisií. Vydáva publikácie, tlač a ročenky súvisiace s plnením úloh klubu. Zaisťuje vzájomnú spoluprácu s ostatnými golfovými klubmi a inými športovými aj nešportovými organizáciami a klubmi. Zaisťuje optimálne využitie športovísk v majetku klubu.
 4. Pripravuje správy, informácie a návrhy plánu činnosti, hospodárskej činnosti a rozpočtu pre VZ. Zaisťuje operatívne plnenie schváleného plánu činnosti a rozpočtu. Prijíma rozhodnutia k úlohám zo zasadnutia VZ.
 5. Zaisťuje archiváciu všetkých dôležitých materiálov a dokumentov klubu.

Kapitán klubu

Tomáš Jusko

 1. otvára a uzatvára sezónu v danom roku
 2. je volený na obdobie 1 roka správnou radou klubu
 3. koordinuje činnosť handicapovej a športovej komisie
 4. vždy sa účastní práce disciplinárnej komisie
 5. vyhlasuje najlepšieho hráča v mužskej, ženskej a juniorskej kategórii za daný rok a odovzdáva im ceny
 6. určuje kritériá na nomináciu hráčov na zápasy s inými klubmi, ako aj turnaje družstiev
 7. nominuje hráčov na turnaje jednotlivcov
 8. na základe správ handicapovej a športovej komisie spracúva vyhodnotenie športových výsledkov daného roka
 9. je predsedom organizačných výborov na turnajoch a spoločenských akciách klubu
 10. jeho meno je vrátane všetkých jeho titulov vyryté do pamätnej tabuľky a vystavené v priestoroch klubu po celú dobu existencie klubu

Handicapová komisia

Juraj Schultz, Ladislav Tomaško, Blanka Štefániková

 1. tvoria ju 3 členovia
 2. funkčné obdobie členov komisie je 5 rokov
 3. dozerá na udeľovanie zelených kariet
 4. dozerá a vedie databázu handicapov členov klubu
 5. stanovuje handicapové turnaje klubu
 6. zúčastňuje sa na práci handicapovej komisie SKGA
 7. vypracúva správu pre kapitána klubu

Disciplinárna komisia

Juraj Schultz, Peter Vaľko

 1. Tvoria ju 3 členovia a funkčné obdobie členov komisie je 5 rokov. Rieši prípady porušení stanov, vnútorných smerníc a súťažných poriadkov, hrubé opakované výtržnosti, vážne nedostatky vo výkone práv a povinností alebo vo výkone funkcie, previnenia súvisiace s účasťou na akciách organizovaných SKGA alebo na akciách klubu a za to môžu byť jednotlivcom ale aj kolektívom v disciplinárnom konaní uložené tieto postihy:
  • napomenutie
  • peňažná pokuta
  • zákaz športovej činnosti, alebo zákaz používania domáceho ihriska
  • zákaz výkonu funkcie
  • odvolanie zo súťaže
  • podmienečné vylúčenie z klubu
  • vylúčenie z klubu
 2. Každý člen má právo zúčastniť sa rokovania orgánu, ktorý prejednáva jeho disciplinárne previnenia a taký orgán mu musí umožniť účasť na prejednávaní.
 3. Disciplinárnym orgánom I. stupňa je disciplinárna komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva VZ.
 4. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie je možné podať odvolanie správnej rade klubu. Proti rozhodnutiu správnej rady klubu je možné odvolať sa k prezídiu. Do vybavenia celej záležitosti je však člen zbavený všetkých práv člena klubu, vyplývajúcich zo stanov.
 5. Spôsob prejednávania veci v disciplinárnom konaní, podmienky ukladania trestu a ich vymedzenie stanoví disciplinárny poriadok, ktorý vydáva správna rada.
Naši partneri