Maxima Mercedes Golf Tour 2019

Maxima Mercedes Golf Tour 2017

Mercedes

Mercedes-Benz Golf Tour 2017 pozostáva z 3 postupových turnajov, ktoré sa odohrajú na Golfovom ihrisku Alpinka Košice a finálového turnaja, ktorý sa takisto odohrá na Golfovom ihrisku Alpinka Košice.  Turnaje sú na úpravu HCP.

V rámci postupových turnajov, z každého postupuje 20 hráčov (1-10. miesto v kategórií A a 1-10. miesto v kategórií B). Na finálový turnaj v termíne 26.8.2017 postupuje teda 60 hráčov.  

Turnaje majú obmedzený počet štartujúcich hráčov, pre postupové turnaje je maximálny počet hráčov 80, pre finálový turnaj je maximálny počet hráčov 60.

1. Termíny a miesta turnajov Mercedes Maxima Tour 2017

 • 28. 05. 2017 Golfové ihrisko Alpinka Košice - postupový turnaj na finále Mercedes Maxima Tour 2017
 • 02. 07. 2017 Golfové ihrisko Alpinka Košice - postupový turnaj na finále Mercedes Maxima Tour 2017
 • 23. 07. 2017 Golfové ihrisko Alpinka Košice - postupový turnaj na finále Mercedes Maxima Tour 2017
 • 26. 08. 2017 Golfové ihrisko Alpinka Košice - finálový turnaj Mercedes Maxima Tour 2017

2. Kategórie a systém hry turnajov

2.1. Hlavná súťaž

 • Kategória A: HCP 0-18,4 spoločná, hrá sa systémom stableford netto
 • Kategória B: HCP 18,5-54,0 (limit. hcp 36) spoločná, hrá sa systémom stableford netto

V hlavnej súťaži je spôsob hry vo všetkých kategóriách na úpravu HCP.

2.2. Doplnkové súťaže

Na každom turnaji sa bude samostatne vyhodnocovať:

 • Nearest to pin
 • Longest drive ženy
 • Longest drive muži

3. Podmienky účasti

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA a členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom do HCP 54 . Hráč sa môže zúčastniť všetkých postupových turnajov Mercedes Maxima Tour 2017. Započítaný mu bude najlepší výsledok, ktorý dosiahne na niektorom z postupových turnajov. Minimálna veková hranica pre účasť v turnaji Mercedes Maxima Tour 2017 je 18 rokov. Pre všetky turnaje Mercedes Maxima Tour 2017 platí jednotný štartovný a hrací poplatok 20€/postupový turnaj.

4. Technické ustanovenia

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited a miestnych pravidiel ihriska. Medzi pravidlá Mercedes Maxima Tour 2017 patria najmä: Hráči musia hrať s označenými loptičkami. Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu. Používanie meracích zariadení na turnajoch je povolené.

5. Nasadenie hráčov a priebeh súťaže

Štart: postupný
Začiatok: 8:30
Štartová listina bude uverejnená 12 hodín pred konaním turnaja na serveri SKGA.

6. Vyhodnotenie

Mercedes Maxima Tour 2017 má nasledovný systém hodnotenia: Vyhodnocovať sa budú jednotlivé postupové turnaje samostatne. Na finálový turnaj 26.08.2017 postúpi prvých 10 hráčov (nerozlišuje sa podľa pohlavia) s najvyšším počtom získaných stablefordových bodov v kategóriách A a B na danom postupovom turnaji. Na finálovom turnaji zostáva pre všetky kategórie rovnaký princíp bodovania ako v postupových turnajoch Mercedes Maxima Tour 2017. Celkové poradie hráčov pre Mercedes Maxima Tour 2017 sa vyhodnotí ako súčet bodov z postupového a finálového turnaja. Ak sa hráčovi počas túry stane, že prejde pre zlepšenie, či zhoršenie si HCP, z jednej kategórie do druhej, bude do tabuľky pre hodnotenie do finále hodnotený systémom presunutia bodov získaných v tej, či onej kategórii. Vzhľadom k tomu, že bodovanie v kategóriách je rovnaké, zachováva všetkým hráčom rovnaké hodnotenie pri prechode medzi kategóriami. O víťazovi túry pri rovnosti bodov v celkovom hodnotení rozhodne rozostel “ náhla smrť ” na jamkách 1,7,8,9…

Pri vyhodnotení doplnkových súťaží sa započítava najlepšie zahraný výsledok v rámci turnaja.

7. Trofeje a vecné ceny

7.1 Jednotlivé postupové turnaje a finálový turnaj

Kategória A: 1.-3. miesto - Poháre, upomienkové predmety.
Kategória B: 1.-3. miesto - Poháre, upomienkové predmety.

7.2 Doplnkové súťaže

Nearest to pin - Upomienkové predmety
Longest drive ženy - Upomienkové predmety
Longest drive muži - Upomienkové predmety

7.3 Finále

Kategória A:

 1. Miesto - Poháre, upomienkové predmety
 2. Miesto - Poháre, upomienkové predmety
 3. Miesto - Poháre, upomienkové predmety

Kategória B:

 1. Miesto - Poháre, upomienkové predmety
 2. Miesto - Poháre, upomienkové predmety
 3. Miesto - Poháre, upomienkové predmety

8. Organizátor

MOTOR – CAR Košice s.r.o. a MAXIMA BROKER, a.s.

9. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Katarína Tesfaye
Súťažný výbor: Peter Ďurica, Karol Šimko, Blanka Štefaníková

10. Protest

Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 100 €. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

11. Zmena propozícií

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

V Košiciach 27.4.2017