Veľká noc
na Alpinke

1.4.2018
Veľká noc na Alpinke 

2.4.2018
Oblievačkový turnaj